Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 jest pierwszym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest jednostką organizacyjną  Gminy Miejskiej Kraków i działa od 26 czerwca 2012 roku. Dom spełnia wszystkie standardy wymagane Ustawą o Pomocy Społecznej i posiada wpis do Rejestru Wojewody Małopolskiego. 

Zgodnie z art. 59 ust. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest  na  czas określony do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 kwietnia 2023 roku wynosi 8 400,00 zł.

Nasz Dom przyjmuje osoby z terenu całej Polski.

Mieszkańcem DPS przy ul. Rozrywka 1 może zostać osoba dorosła – kobieta lub  mężczyzna, uzależniona od alkoholu lub pijąca szkodliwie, która wyraziła zgodę na udział w Programie Readaptacji.

Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb, oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Najważniejszym  statutowym zadaniem w ramach usług wspomagających w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 jest realizacja  Programu Readaptacji.

Program Readaptacji jest programem terapeutyczno - rehabilitacyjnym, obejmującym swoim zakresem pracę z mieszkańcem nad problemem uzależnienia, ukierunkowanie na abstynencję, zmianę zachowań i nawyków oraz naukę zdrowego stylu życia.

Podjęcie terapii w ramach Programu Readaptacji jest  priorytetowe, stąd wymagane jest, aby osoba świadomie podjęła decyzję dotyczącą zmiany. Zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest podtrzymywanie motywacji do wprowadzania zmian w życie mieszkańca w odniesieniu do jego możliwości i ograniczenia.

 

Na Program Readaptacji składa się:

Proces diagnostyczny:

  • diagnoza problemów, psychologiczna diagnoza kliniczna, konsultacja lekarska, analiza dokumentacji mieszkańca, etc. Rezultatem procesu diagnostycznego jest ustalenie Indywidualnego Programu Readaptacji.

Proces terapeutyczny:

  • Zebrania społeczności  mieszkańców – odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, celem jest wzmacnianie funkcjonowania w rolach społecznych i podejmowanie odpowiedzialności.
  • Zajęcia terapii grupowej – celem jest przybliżenie problematyki związanej z uzależnieniem oraz rozpoznanie wzorców funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców.
  • Terapia indywidualna – omawianie postępów i pojawiających się trudności mieszkańców. analizowanie stanów emocjonalnych, systemu przekonań, sposobu myślenia itp.
  • Terapia dnia codziennego – celem jest przygotowanie do większej samodzielności, rozwijanie zaradności życiowej oraz nauka pracy w zespole, umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ta forma zajęć ma również  rozwijać indywidualne zainteresowania mieszkańców i poszerzać ich wiedzę.
  • Terapia zajęciowa -  realizowana w ramach pracowni: plastycznej, botanicznej oraz teatralno - muzycznej. W pracowniach prowadzone są treningi: umiejętności praktycznych i zawodowych; trening z zakresu arteterapii; trening z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych, pobudzania i rozwijania procesów psychoruchowych z zakresu zaradności osobistej i samodzielności, załatwiania spraw w urzędach i instytucjach; trening z zakresu kontaktu z przyrodą, przestrzenią, zwierzętami; trening umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.
  • Rehabilitacja neuropsychologiczna – z zastosowaniem specjalistycznego programu RahaCom do rehabilitacji funkcji poznawczych,
  • Rehabilitacja ruchowa.

Mieszkaniec uczestniczy we wszystkich lub w wybranych elementach Programu Readaptacji. Indywidualizacja oddziaływań odbywa się w ramach ustaleń Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, fizjoterapeuci i opiekunowie. Zespół uczestniczy w regularnej, cotygodniowej superwizji.

Budynek  Domu przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – nie posiada barier architektonicznych, jest dwukondygnacyjny, z 3 klatkami schodowymi oraz windą.  Posiadamy pokoje 1-, 2- i 3 – osobowe, z węzłami sanitarnymi. Na każdym piętrze znajduje się sala telewizyjna z dużym telewizorem oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym, w którym odbywają się m.in. zajęcia kulinarne. Posiłki przywożone są przez firmę cateringową.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Mieszkańcy objęci są opieką pielęgniarską oraz inną pomocą medyczną (również stomatolog, protetyk, psychiatra) w ramach NFZ. Sekcja medyczno-rehabilitacyjna koordynuje działania i plany opieki medycznej z programem rehabilitacji leczniczej. 

W ramach indywidualnych recept Dom pokrywa koszt leków do wysokości ryczałtu - leki pełnopłatne pokrywają  mieszkańcy ze swoich pieniędzy.

W Domu jest również gabinet rehabilitacyjny z wysoko wykwalifikowanymi fizjoterapeutami oraz najnowszym sprzętem gimnastycznym i rehabilitacyjnym.

W Domu znajduje się Kaplica, a mieszkańcy mogą uczestniczyć w życiu religijnym,   zarówno na terenie Domu, jak i poza nim.

Mieszkańcy Domu mogą liczyć na pomoc w załatwianiu swoich spraw socjalno – bytowych i wsparcie w odnawianiu i utrzymaniu więzi rodzinnych.

Dom nasz usytuowany jest w Krakowie w dzielnicy Czerwony Prądnik. Otoczony zielenią, w niedalekiej odległości znajduje się pętla autobusowa oraz kilka węzłów komunikacyjnych.