RODO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: Rozporządzenie informujemy, iż aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, dalej: DPS

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora; telefon 12 411 94 00 w godzinach pracy DPS, adres email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mateusz Sitarz, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl lub pod nr telefonu: 12 411 41 21.

3. DPS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia), na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

 

 1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 2. realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, w szczególności poprzez świadczenie usług informatycznych oraz medycznych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, tj.:

 1. przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora;
 2. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzew tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 3. przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwach(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 4. przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowychw celu archiwizacyjnym.

 

6. W związku z przetwarzaniem przez DPS danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

7. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DPS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:

 1. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
 2. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
 3. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. W takim przypadku nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji danego celu przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.