RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora,  ul. Rozrywka 1,  31-419 Kraków; telefon 12 411 94 00 w godzinach pracy DPS, adres email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sylwia Wierciak, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl.

3. DPS przetwarza dane osobowe w następujących celach:
3.1 w celu świadczenia na rzecz mieszkańców DPS społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
3.2 w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia),
3.3 w przypadku realizacji zawartej z DPS umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
3.4 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DPS w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
3.5 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
3.6 wewnętrznych celów administracyjnych DPS, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Krakowa (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

 • Urząd Miasta Krakowa;
 • jednostki organizacyjne Miasta Krakowa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu DPS na podstawie zawartej z DPS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z DPS umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DPS w związku z prowadzeniem działalności, jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacja zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DPS;
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez DPS danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DPS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z DPS.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.