O nas

1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniających wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
2. Dom ponadto zapewnia dostęp do:

  • indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem terapii uzależnień lub osobą przeszkoloną w zakresie oddziaływań terapeutyczno - rehabilitacyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu;
  • treningu funkcji poznawczych, w tym treningu pamięci;
  • treningów umiejętności społecznych, służących utrzymywaniu abstynencji lub ograniczaniu spożywania alkoholu;
  • działań motywujących, mających na celu utrzymywanie abstynencji lub ograniczanie spożywania alkoholu.

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym w zakresie terapii uzależnień.
4. Dom świadczy również usługi w postaci Programu Readaptacji i Programu Postrehabilitacji - rozumianych, jako indywidualne, interdyscyplinarne oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne oraz opiekuńcze, wspomagające readaptację społeczną, skierowane do mieszkańców Domu.
5. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Domu zgodnie z „Procedurą postępowania w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania osób i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1”,
6. Pobyt w Domu jest odpłatny.