Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1 .

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03.
 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • dwa linki prowadzą do jednej treści,
  • obraz jest linkiem do innej strony.

Powody wyłączenia:

  • klikając w tytuł artykułu w aktualnościach lub w przycisk „Czytaj dalej” znajdujący się pod skrótem danego artykułu zostaniemy przekierowani do pełnej treści artykuły. Taka redundancja ułatwia korzystanie ze strony,
  • obraz (z prawidłowo wprowadzonym alternatywnym tekstem) jest linkiem do innej strony (BIP oraz strona DPS). Loga są opisane prawidłowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 30.03.2022 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Żółciak, kadry.dps@mcpu.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 411 94 00.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy  Rozrywka 1 prowadzi jedno wejście. Dojście do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m. Osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach, a także osoby z wózkami dziecięcymi mogą wejść wejściem głównym. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się tablica informująca o lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych.

Opis dostępności korytarzy, toalet, schodów i wind.
Na parterze budynku znajduje się Portiernia, Administracja, Gabinet Medyczny, Stołówka, Palarnia oraz Pracownia Plastyczna. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody oznakowane taśmą kontrastową oraz winda. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
Przy wjeździe na posesję po stronie prawej wyznaczone jest jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren budynku DPS z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji, itp.)
Pracownicy w budynku Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy  Rozrywka 1 są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.

 

Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.

Do Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy  Rozrywka 1, można dojechać komunikacją miejską (liniami autobusowymi). Przystanek: Pętla Prądnik Czerwony