Nabór na stanowisko: Pokojowa

OGŁOSZENIE

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 POSZUKUJE  OSOBY NA STANOWISKO PRACY pokojowa- umowa zlecenie

Wymagania:

 1. wykształcenie co najmniej podstawowe,
 2. umiejętność obsługi urządzeń AGD.

Niezbędne dokumenty:

 1. CV

Zakres usług do realizacji:

 1. sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń w budynku DPS (w tym: mycie i codzienna dezynfekcja łazienek, korytarzy, sprzątanie pokoi mieszkańców, pomieszczeń biurowych i innych pomieszczeń użytkowych) oraz dbanie o czystość i porządek w całym obiekcie,
 2. przygotowanie i wydawanie posiłków mieszkańcom DPS,
 3. pomoc obłożnie chorym przy wykonywaniu czynności fizjologicznych – wynoszenie i mycie basenów,
 4. zmiana bielizny pościelowej,
 5. obsługa pralni w zakresie prania odzieży mieszkańców,
 6. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług na stanowisku pokojowej mogą składać życiorys w formie:

 1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
 3. Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

Dokumenty aplikacyjne: życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pod nr telefonu: 12 411 94 00 w godzinach pracy DPS lub adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) (zwanego dalej: Kodeks Pracy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane do celów archiwalnych (przechowywane) przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania i ich usunięcia (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.