Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Telefon: 12 411 94 00,
            12 410 53 26
Faks:    12 410 53 25
sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

          

 

 

Siedziba

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

Procedura dotyczących kierowania i umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej

 

Procedura postępowania w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania osób i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

w Krakowie ul. Rozrywka 1

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Ilekroć w procedurze mowa o:

1) Placówce – oznacza to Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rozrywka 1;

2) DPS – oznacza to dom pomocy społecznej, z wyłączeniem placówki, o której mowa w pkt. 1;

3) DN – oznacza to Dział ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;

4) Filii MOPS – oznacza to Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;

5) OPS – oznacza Ośrodek Pomocy Społecznej;

6) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.

     z 2015 r. poz. 163 z późn. zm,);

7) Kandydacie – oznacza to osobę ubiegającą się o skierowanie do placówki;

8) Programie readaptacji – oznacza to indywidualne, interdyscyplinarne oddziaływania terapeutyczno – rehabilitacyjne oraz opiekuńcze, wspomagające readaptację społeczną, skierowane do mieszkańców placówki;

9) Komisji – oznacza to Komisję powołaną przez Dyrektora placówki opiniującą wnioski o zakwalifikowanie osób do programu readaptacji, w skład której wchodzą: lekarz medycyny (internista lub psychiatra), specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, pracownik socjalny placówki, pracownik DPS, w którym przebywa kandydat lub pracownik socjalny Filii prowadzący sprawy kandydata.

2. Do placówki mogą zostać skierowane osoby pełnoletnie spełniające następujące warunki:

1) są uzależnione od alkoholu, a ich stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego oraz nie mogą być leczone w innych placówkach całodobowych lub przebyły takie leczenie i wymagają udziału w programie readaptacji;

2) wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych;

3) wyrażają zgodę na objecie programem readaptacji.

3. Do placówki kieruje się na podstawie pisemnego wniosku kandydata lub innej osoby fizycznej lub prawnej złożonego do Filii MOPS z zastrzeżeniem ust. 4 lub do OPS.

4. Postępowanie w sprawie skierowania do placówki, może być również wszczęte z urzędu przez Filie MOPS lub OPS.

5. Ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wyróżnia się następujące rodzaje wniosków:

1) wniosek dotyczący kandydata będącego mieszkańcem DPS, który składany jest w DPS;

2) wniosek kandydata ze środowiska, który składany jest we właściwej Filii MOPS lub OPS.

 

Wnioski dotyczące skierowania do placówki kandydatów będących mieszkańcami DPS

 

6. W przypadku osób będących mieszkańcami DPS wniosek o przyjęcie do placówki składany jest przez odpowiedniego pracownika DPS i przekazywany w terminie 7 dni do DN.

7. Wniosek sporządza się na wzorze wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora DPS.

8. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualizacje rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzoną przez pracownika socjalnego DPS, wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową kandydata, o których mowa w art. 107 ust 5b ustawy (dotyczy wyłącznie domów pomocy społecznej prowadzonych w formie jednostki budżetowej);

2) aktualne wyniki badań podstawowych i specjalistycznych lub informację lekarza prowadzącego o ich wynikach (rtg klatki piersiowej lub zapis lekarza prowadzącego, osłuchowo bez zmian, Hbs, OB., Morfologia, cukier).

9. W przypadku mieszkańców DPS prowadzonych na zlecenie po otrzymaniu wniosku DN występuje do właściwej OPS o sporządzenie aktualizacji  wywiadu   środowiskowego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 , OPS zobowiązana jest przekazać aktualizacje wywiadu środowiskowego wraz z wymaganymi dokumentami do DN w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.

 

Wnioski dotyczące skierowania do placówki kandydatów ze środowiska

 

11. W przypadku osób ze środowiska właściwy OPS przekazuje do DN w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu wniosek wraz z informacją dotycząca kandydata sporządzoną na wzorze wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora DPS.

12. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego OPS, wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową kandydata, o których mowa w art.107 ust 5b ustawy;

2)zaświadczenie lekarza prowadzącego z opisem aktualnego stanu zdrowia, występujących i przebytych chorób oraz opinią czy osoba ubiegająca się o umieszczenie w domu pomocy społecznej wymaga, ze względu na stan zdrowia, całodobowej opieki i nie wymaga leczenia szpitalnego;

3) w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi pozostających w leczeniu zaświadczenie psychologa oraz opinię lekarza psychiatry;

4) pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej dotyczące zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;

5) zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej ponoszenie opłaty za pobyt;

6) wywiady przeprowadzone u osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy;

7) aktualne wyniki badań podstawowych i specjalistycznych lub informację lekarza prowadzącego o ich wynikach (Rtg klatki piersiowej lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie „osłuchowo bez zmian”, Hbs, OB, morfologia, cukier i inne, wynikające ze współistniejących chorób).

 

Zadania Komisji

 

13. DN po otrzymaniu dokumentacji, występuje do Komisji z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie spełniania przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

14. Wraz z wnioskiem o wydanie opinii DN przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji, niezbędnej do wydania opinii, o której mowa w ust.13.

15. Komisja zobowiązana jest przekazać opinię o, której mowa w ust. 13 do DN w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie.

16. O terminie posiedzenia komisji placówka informuje pracowników innych jednostek będących jej członkami, nie później niż 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

17. Komisja przy sporządzaniu opinii bierze pod uwagę:

1) głębokość uzależnienia (od kiedy osoba nadużywa alkoholu, jak często sięga po alkohol, jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu);

2) pojawienie się konsekwencji nadużywania alkoholu (jakie szkody zdrowotne, społeczne, finansowe i prawne spowodowała choroba alkoholowa);

3) skutki dotychczasowych działań terapeutycznych (czy osoba podejmowała próby leczenia odwykowego wraz z efektami leczenia);

4) wsparcie środowiskowe (rodzina, możliwość uczestnictwa w grupach samopomocowych);

5) możliwość uczestnictwa w programie readaptacji, przy współistniejących chorobach (czy współistniejące schorzenia somatyczne i psychiczne nie wykluczają osoby z aktywnego uczestnictwa w programie).

18. Opinia, o której mowa w ust. 13 powinna zawierać proponowany okres pobytu kandydata w placówce.

 

Wydawanie decyzji

 

19. DN po zebraniu pełnej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu bądź odmowie skierowania do placówki.

20. Decyzję o skierowaniu do placówki wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

21. W przypadku braku wolnych miejsc w placówce, DN powiadamia osobę skierowaną o umieszczeniu na liście oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.

Umieszczanie osób skierowanych w placówce

 

22. W przypadku uzyskania wolnego miejsca w placówce, Dyrektor Placówki przekazuje tę informację do DN. Informację należy przekazać drogą elektroniczną, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu miejsca.

23. DN w terminie 3 dni roboczych, od dnia powzięcia informacji, o której mowa w ust. 22 wydaje decyzję o umieszczeniu kolejnej osoby z listy oczekujących.

24. Na podstawie decyzji o umieszczeniu, Dyrektor placówki powiadamia osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia.

25. O przyjęciu do placówki Dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie DN.

26. Po przyjęciu osoby do placówki, DN ustala opłatę za pobyt dla mieszkańca, zgodnie z przepisami ustawy.

27. Placówka jest odpowiedzialna za pobieranie od mieszkańców opłat za pobyt w wysokości ustalonej decyzją oraz za monitorowanie wpłat i zmian w sytuacji dochodowej mieszkańców.

28. W przypadku stwierdzenia zmiany w sytuacji dochodowej mieszkańca, przekraczającej 10 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, pracownik socjalny placówki przeprowadza aktualizację wywiadu środowiskowego, którą wraz z dokumentacją potwierdzającą uzyskiwane dochody, przekazuje do DN, w celu wydania decyzji o zmianie wysokości odpłatności za pobyt w placówce.

 

Postępowanie w sprawach opuszczenia przez mieszkańca placówki

 

29. Przed rozpoczęciem przedostatniego miesiąca pobytu w placówce, placówka zobowiązana jest przekazać do DN pisemną informację na temat funkcjonowania mieszkańca w okresie jego pobytu w placówce, wskazania co do konieczności dalszego postępowania, w tym w szczególności określenie czy istnieje konieczność przedłużenia uczestnictwa w programie readaptacji na kolejne miesiące (łącznie nie dłużej niż 18 miesięcy) i czy istnieje potrzeba kontynuacji pomocy w postaci pobytu w domu pomocy społecznej.

30. W sytuacji gdy opinia, o której mowa w ust. 29 wskazuje na konieczność kontynuacji programu readaptacji DN wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii decyzję o przedłużeniu okresu na jaki obowiązuje skierowanie do placówki.

31. W sytuacji, gdy opinia, o której mowa w ust. 29, wskazuje na konieczności zakończenia programu readaptacji, a zachodzą przesłanki określone w ust. 2 pkt. 2 procedury DN wydaje decyzję o skierowaniu do innego DPS tego samego typu, z zastrzeżeniem ust. 32

32. W przypadku, gdy brak jest możliwości umieszczenia w innym DPS bezpośrednio po opuszczeniu placówki, może zostać również wydana decyzja przedłużeniu pobytu w placówce, o której mowa w ust. 30 do czasu zwolnienia miejsca w innym DPS.

33. W przypadku, gdy opinia wskazuje na możliwość zakończenia programu readaptacji oraz możliwość powrotu do środowiska, OPS wraz z pracownikiem socjalnym  placówki podejmują działania mające na celu objęcie osoby pomocą środowiskową.

34. W przypadku przedłużenia pobytu na zasadach określonych w ust. 30 przepisy ust. 29, 31, 32, 33 stosuje się odpowiednio.

 

Pliki do pobrania: